w IBV - welkom op de officiele website voor het Instituut voor Bijbelse Vorming
IBV-logo

"Het IBV is dé plaats in Vlaanderen om te ontwikkelen als Christen, leerkracht, pastorale werker of jeugdwerker. Voor de student is het een spannende uitdaging, een avontuur dat hun leven blijvend zal veranderen." Patrick Nullens,
rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Privacy statement

Doel

Persoonsgegevens worden door het IBV verwerkt ten behoeve van administratieve handelingen na inschrijving voor opleiding of cursus. Dit omvat onder andere deelname aan interne en extern activiteiten, stage, registratie van aanwezigheden, registratie van resultaten, opmaak van diploma’s, getuigschriften en certificaten, aanvragen van vrijstellingen, verwerkingen van vragen m.b.t. individuele cursussen, Verspreiden van informatie m.b.t. activiteiten die door het IBV georganiseerd worden.

Het IBV gebruikt de gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.

Verzameling van gegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u opvragen en verwerken: persoonsgegevens; diploma of certificaat van vooropleiding, pasfoto; creditbewijzen van andere instellingen in het kader van vrijstellingen of vaststelling programma.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die aan het IBV werden verstrekt kunnen doorgeven worden aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden: bijvoorbeeld (niet limitatief): Chamilo als elektronische leeromgeving of organisaties waarmee het IBV samenwerkt.

Het IBV deelt persoonsgegevens enkel met derden na schriftelijke toestemming. De verstrekker van de persoonsgegevens heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden. Door inschrijving aan het IBV geeft de student/cursist schriftelijk toestemming voor met het delen met derden van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van activiteiten/stages die verbonden zijn aan de opleiding/cursus. Deze toestemming kan de student/cursist niet intrekken, mits de cursussen/activiteiten/stages/excursies kaderen en noodzakelijk zijn in het opleidingstraject. Het volledige opleidingsprogramma is te vinden in de studiegids. Het IBV kijkt erop toe dat enkel de minimaal noodzakelijke informatie met derden wordt gedeeld.

Het IBV deelt enkel persoonsgegevens met or waarmee ze een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Deze organisaties houden zich eveneens aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Het IBV kan de verstrekte persoonsgegevens aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek). Het IBV verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Het IBV bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als vereist bij wet en niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel van de verwerking.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het IBV heeft technische (systeembeveiliging, backup,) en organisatorische (informatieverstrekking, privacybeleid) maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Elke betrokkene heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegeven (tenzij wettelijk bepaald); aantekenen van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het IBV of door een van haar verwerkers; verstrekte gegevens te laten overdragen aan de betrokkene of een door betrokkene gemachtigd persoon.

Verzoeken en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen gesteld worden via het secretariaat. Een verzoek kan enkel ingewilligd worden na legitimatie van de betrokkene.

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging privacyverklaring

Wijzigingen aan de privacyverklaring zullen op de website aangekondigd worden.